Huwelijk

Op deze pagina vindt u alle informatie over de huwelijk.

 1. Laatst bijgewerkt op

Overzicht


Algemene richtlijnen


Indien u uw huwelijk wil laten voltrekken binnen de jurisdictie van de Ambassade (Noorwegen/IJsland), dan wendt u zich tot de lokale autoriteiten voor de te doorlopen procedures:

Opmerking: Deze procedures betreffen buitenlandse wettelijke procedures. De Ambassade verschaft geen bijstand binnen deze procedures, met uitzondering van het opstellen van het Attest Geen Huwelijksbeletsel.


Attest Geen Huwelijksbeletsel (AGHB)


Zowel de Noorse als IJslandse autoriteiten eisen in principe een attest, opgesteld door de autoriteiten van nationaliteit, waaruit blijkt dat er geen legale bezwaren zijn tegen de voltrekking van het huwelijk op hun grondgebied. Dit attest draagt in België de naam “Attest Geen Huwelijksbeletsel” en wordt enkel en alleen binnen deze context verschaft.

Opgelet (!): Attest Geen Huwelijksbeletsel is niet gelijk aan een Attest van Burgerlijke Stand.

Een attest van burgerlijke stand bevestigt enkel en alleen uw burgerlijke stand zoals geregistreerd in het Belgisch rijksregister, maar doet geen uitspraak over eventuele legale bezwaren tegen een huwelijk met een specifiek persoon. Binnen de context van de aanvraag tot voltrekking van een huwelijk mag enkel en alleen een Attest Geen Huwelijksbeletsel worden voorgelegd.


AGHB – Wettelijke basis


21 DECEMBER 2013. - Wet houdende het Consulair Wetboek 
(BS 21 januari 2014), in werking getreden op 15 juni 2014. 

Art. 69. Het hoofd van een consulaire beroepspost geeft aan Belgen die een huwelijk willen aangaan in het ambtsgebied van zijn consulair ressort, op hun verzoek, een attest af van geen huwelijksbeletsel waaruit blijkt dat er naar Belgisch recht geen wettelijk bezwaar bestaat tegen het huwelijk, indien de buitenlandse overheid de voorlegging van dit attest eist.

Art. 70. Het attest wordt slechts uitgereikt indien na onderzoek blijkt dat de verzoeker naar Belgisch recht voldoet aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan.
Bij de aanvraag van het attest moet de in het buitenland wonende verzoeker woonplaats kiezen in België voor de briefwisseling en betekeningen.
Het hoofd van de consulaire beroepspost zendt, indien niet wordt voldaan aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk aan te gaan of bij ernstige twijfel over het voldoen aan de vereiste hoedanigheden en voorwaarden, de aanvraag van het attest aan de bevoegde procureur des Konings en geeft de verzoeker hiervan kennis.


AGHB – Algemene voorwaarden

 • Het AGHB wordt enkel verschaft aan Belgen.
 • Niet-Belgische inwoners van België dienen zich te wenden tot hun respectievelijke autoriteiten.
 • Het AGHB wordt opgesteld per individu.
 • Alle gegevens in het rijksregister moeten actueel zijn alvorens het AGHB kan afgeleverd worden.
 • U moet een tijdelijk adres in België aanduiden voor de procedure. Het adres is vrij te kiezen (familie, vrienden, notaris,...) en vervalt eens de procedure wordt afgesloten.
 • Het AGHB wordt aangevraagd bij de Belgische Ambassade verantwoordelijk voor het grondgebied waar het huwelijk wordt voltrokken.De Ambassade in Oslo levert bijgevolg enkel AGHB’s af voor huwelijken die voltrokken zullen worden op Noors/IJslands grondgebied.
 • Het AGHB is geldig 6 maand na afgifte
 • Het AGHB is een wettelijk document en is bijgevolg gebonden aan de Belgische taalwetgeving. Het attest wordt verschaft in het Nederlands, het Frans of het Duits, naar uw keuze. U voorziet zelf een vertaler indien dusdanig vereist.
 • Het AGHB gaat de strijd aan met schijnhuwelijken. De Ambassade is verplicht een onderzoek in te stellen indien er twijfel over de authenticiteit van het huwelijk zou bestaan. Indien er twijfel bestaat na het onderzoek, dan wordt het dossier overgemaakt aan het Parket des Konings voor een beslissing.
 • Daar het AGHB afgeleverd wordt door het Consulaat in Oslo en in lijn met de conventie van London van 1963 heeft het AGHB geen apostille nodig voor gebruik in Noorwegen & IJsland.
 • Het attest draagt een consulaire kostprijs. Zie tarieven.


AGHB – Procedure/Voor te leggen bewijsstukken


U maakt ons, per post of persoonlijk, de volgende bewijsstukken over:

 • Aanvraagformulier (PDF, 368.09 KB), ingevuld en ondertekend
 • Kopie van uw identiteitskaart/paspoort
 • Kopie van het identiteitskaart/paspoort van uw verloofde
 • Bewijs van betaling (zie tarieven)
 • U geeft aan in welke taal het attest dient opgesteld te worden, zijnde het Nederlands, het Frans of Duits. Andere talen zijn niet mogelijk.


Tarieven


Overzicht van de tarieven en betalingsmogelijkheden


Levertijd


Indien het een afgifte van ambtshalve betreft en het posthoofd beschikbaar is, enkele werkdagen. Indien uw dossier dient overgemaakt te worden aan het Parket des Konings zal dit enkele weken/maanden in beslag nemen.

Het attest wordt u per post of persoonlijk, naar uw keuze, bezorgd.


Inschrijven van het huwelijk in België


Een huwelijk voltrokken in het buitenland wordt niet automatisch gemeld aan de Belgische autoriteiten. U dient steeds zelf het huwelijk te melden.

 • U bent ingeschreven in de consulaire registers van de Ambassade en gehuwd in Noorwegen/IJsland?
  U maakt ons over per post:
 • Indien u buiten onze jurisdictie gehuwd bent, maakt u ons een scan van de huwelijksakte over. Wij delen u vervolgens de specifieke instructies mee.
 • U bent gedomicilieerd in een Belgische gemeente?
  Gelieve contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand van uw gemeente.